Avís legal

Introducció
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP informa de les dades següents:

RAÓ SOCIAL: EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP
NIF: B60778198
DOMINI: www.euroglobal-auditors.com
ADREÇA POSTAL: Plaça Marquès de Camps, 9, 4art-3a 17001-Girona
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: audit@euroglobal-auditors.com
TELÈFONS: 972216312
REGISTRE: Tom 3062, foli 36, full GI-59215

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, l'accés i l'ús pel lloc web d'EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP confereix la condició d'usuari.
El lloc web d'EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
· L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat
EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o, si en té, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent.
S'entendrà que EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que se n'impossibiliti l'accés, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP conegués la corresponent resolució, sens perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP apliqui en virtut d'acords voluntaris i d'altres mitjans de coneixement efectiu que es puguin establir.
EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions
EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.
Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Indicació de preus
En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats a la pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l'impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que l'IVA no s'incorpori al preu, s'indicarà de manera expressa i es permetrà a l'usuari visualitzar el preu final complet. Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria, incloent-hi, si escau, l'import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l'oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial
EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP.
L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
Si l'usuari vol presentar una reclamació, haureu de contactar mitjançant el correu electrònic audit@euroglobal-auditors.com. Així mateix, EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.
EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del vostre lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. EUROGLOBAL CONSULTING AUDITORS SLP té el domicili a GIRONA, Espanya.
Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual. Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.
Resolució de litigis en línia d'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l'enllaç següent: https://ec.europa. eu/consumers/odr/